Meteen naar de inhoud

Tarieven

De staat van ereloon en kosten bestaat uit: uitgaven, onkosten en erelonen.

Behoudens andersluidend akkoord bedragen onze tarieven:

  • Basisuurloon 121,00 €/uur (incl. 21% BTW). Dit bedrag kan verhoogd worden rekening houdende met volgende criteria: de belangrijkheid van de geleverde prestaties, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de belangen dewelke in het geding zijn, de dringendheid van de tussenkomst en het bekomen resultaat, dit alles binnen de grenzen van een juiste moderatie.
  • Een percentage op de gerecupereerde of uitgespaarde bedrage : in dit geval is de waarde van de zaak bepaalbaar in geld.Het percentage zal variëren volgens de criteria hogervermeld.
  • Een forfait: dit betreft een vast bedrag per prestatie of per soort van prestaties. Er kan ook een abonnementscontract afgesloten worden schriftelijk met de client voor gelijke of gelijkaardige zaken en diensten. Toch kunnen omstandigheden onvoorzienbaar bij het begin van het dossier uw advocaat ertoe brengen het dossier opnieuw met de client te bekijken wat betreft de manier van berekenen van zijn ereloon.
  • Gebruikelijke kantoorkosten en administratiekosten (zie overzicht per eenheid)
  • Gerechtskosten aan kostprijs
Overzicht tarieven per eenheidExcl. 21% BTWIncl. 21% BTW
Uurtarief€ 100,00€ 121,00
Dossierrecht€ 75,00€ 90,75
Tekstverwerking algemeen (per pagina)€ 11,00€ 13,31
Tekstverwerking procedurestukken/contacten (per pagina)€ 12,00€ 14,52
Verwerking inkomende poststuken/fax/mail (fax: 0,5 exl. 21% BTW per supplement)€ 2,50€ 3,02
Uitgaande faxberichten€ 0,50€ 0,61
Aangetekende zendingen supplement volgens posttarief  
Kopies/scans€ 0,50€ 0,61
Verplaatsingskosten/km€ 1,00€ 1,21
Vacatiekosten/uur€ 50€ 60,50
Boekhoudkundige verwerking€ 1,25€ 1,51
Telefonie per eenheid€ 2,50€ 3,02
Consultatie tijdens kantooruren (uitgezonderd eerste consultatie waarvoor forfait van €25 excl. BTW per half uur)€ 100,00€ 121,00
Consultatie na kantooruren (uitgezonderd eerste consultatie waarvoor forfait van €25 excl. BTW per half uur)€ 125,00€ 151,25
Deurwaarderskosten en gerechtskosten (rolrechten, strafdossier,…) zijn vrijgesteld van BTW
Urgentietarief: + 50%
Betaling

Elke provisienota of staat van ereloon en onkosten dient geregeld te worden binnen de 10 dagen na verzending. Het niet betaalde bedrag zal verhoogd worden met een interest van 10 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 250 euro en een maximum van 2.500 euro.

Klachten of bemerkingen

Klachten of bemerkingen betrekkelijk provisienota’s en of staten van ereloon en onkosten verstuurd aan de client, moeten worden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen een periode van 5 dagen na verzending. Is deze periode verstreken, dan zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden.

Toepasselijk recht – betwisting

In geval van betwisting m.b.t. een staat van ereloon en onkosten is uitsluitend de reglementering van de Orde van Advokaten en de Belgische wetgeving van toepassing. Uitsluitend de Vrederechter van het Kanton Willebroek en de Rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn bevoegd.

Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van uw advocaat Georges Meeus is beperkt tot het bedrag, hetwelk in het desbetreffende geval, zal uitbetaald worden door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De waarborg bedraagt 1.250.000,00 euro per schadegeval. De door de Orde onderschreven collectieve polis wordt U op eenvoudig verzoek toegestuurd ter informatie.

Einde van de opdracht en bewaring van het dossier

Het dossier wordt in elk geval afgesloten, uiterlijk op het ogenblik van betaling van de definitieve ereloon en onkostenstaat. Het kantoor verzekert de bewaring van het dossier gedurende minimum 5 jaar.

De algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere, behoudens enig andersluidend schriftelijk beding.

De verzekering rechtsbijstand

Indien U een contract rechtsbijstand ondertekend heeft, heeft U de vrije keuze van advocaat. De kosten en erelonen van deze laatste zullen betaald worden door de verzekeringsmaatschappij wanneer het gaat om een door het contract gedekt schadegeval, bijvoorbeeld verkeer, aansprakelijkheid.